Informoj de www.retbutiko.be

Brokantaĵoj haveblaj ĉe FEL

0-9 A B C Ĉ D E F G H I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V W Y Z ~

La jenaj brokantaj libroj estas nun akireblaj ĉe FEL. La prezo estas po 0,02 eŭroj por ĉiu paĝo, escepte se estas menciita prezo, plus afranko. La minimuma faktursumo estas 5 eŭroj. Por mendi la verkojn vi povas uzi la mendilon de FEL. Tiu ĉi listo estas konstante adaptata. Vizitu ĝin ofte do!

0-9

* 20-a Universala Kongreso de Esperanto. Antverpeno 1928. Kongreslibro. 115 p.
* 25 jaar La erikejo. De geschiedenis van La Erikejo. 39 p.
* 33 rakontoj. La Esperanta novelarto. Div. autoroj, red. Reto Rossetti kaj Ferenc Szilágyi. Stafeto, La Laguna, 1964. 326 p.
* 41-a Universala Kongreso de Esperanto. Kopenhago-Danlando. 1956. Kongresa libro + prospekto KLM (reĝa nederlanda aerkompanio). 185 p.
* 43-a Universala Kongreso de Esperanto. Mainz-Germanujo. 1958. Kongresa libro 150 p.
* 45-a Universala Kongreso de Esperanto (dua oficiala bulteno). 48 p.
* 56-a Universala kongreso de Esperanto - kongresa libro. Londono. 158 p.
* 64-a Universala kongreso de Esperanto - Rezolucioj. 28 p. 2 ekz.
* 65-a universala kongreso de Esperanto. Rezolucioj de la (EDj) 27 p.
* 67-a Universala kongreso de Esperanto - Kongresa libro Antverpeno. 112 p. 2 ekz.
* 70-a Universala kongreso de Esperanto - Kongresa libro. Aŭgsburgo 136 p. 2 ekz.
* 72-a Universala Kongreso de Esperanto Varsovio - kongresa libro. UEA 1987. 272 p. 3 ekz.
* 72-a Universala Kongreso de Esperanto Varsovio 1987 Dua Bulteno, U.E.A.,1987, 48 p., 1 ekz.
* 73-a Universala kongreso de Esperanto - Kongresa libro. Roterdamo 156 p.
* 74-a Universala Kongreso de Esperanto. 1989, Brajtono. Kongresa libro. 137 p. 2 ekz.
* 75-a Universala kongreso de Esperanto - Kongresa libro. Havano 150 p. 2 ekz.
* 76-a Universala kongreso de Esperanto - Dua bulteno. Bergeno 36 p.
* 76-a Universala kongreso de Esperanto - Kongresa libro. Bergeno 157 p.
* 77-a Universala Kongreso de Esperanto Vieno - dua bulteno. UEA 1992. 35 p.
* 77-a Universala Kongreso de Esperanto. 1992, Vieno. Kongresa libro. 132 p. 2 ekz.
* 81-a Universala Kongreso de Esperanto Prago - Kongresa libro. UEA 1996. 128 p. 2 ekz
* 83-a Universala Kongreso de Esperanto. 1998, Montpeliero. Kongresa libro. 160 p. 2 ekz.
* 84-a Universala Kongreso de Esperanto. 1999, Berlino. Dua bulteno. 34 p.
* 84-a Universala Kongreso de Esperanto. 1999, Berlino. Kongresa libro. 152 p. 2 ekz.
* 86-a Universala Kongreso de Esperanto Zagrebo - Kongresa libro. UEA 2001. 128 p. 2 ekz.
* 87-a Universala Kongreso de Esperanto Fortalezo - Kongresa libro. UEA 2002. 112 p.
* 90-a Universala Kongreso de Esperanto. 2005, Vilno. Kongresa libro. 144 p. 3 ekz.
* 90-a Universala Kongreso de Esperanto. 2005, Vilno. Kongresa kuriero. 7 n-roj, sume 28 p.
* 93-a Universala Kongreso de Esperanto. 2008, Roterdamo. Kongresa libro. 128 p. 3 ekz.
* 93-a Universala kongreso de Esperanto - Dua bulteno. Roterdamo 34 p.
* 100 vragen over Grammatica en Onderwijs ten Dienste van Candidaten voor het Esperanto-Examen B, F. Faulhaber, Libro-Servo F.L.E., Amsterdam, 16 p. 2 ekz.
* 1887 kaj la sekvo... G. Waringhien. 2a eldono. FEL, 1990. 312 p. 2 ekz.

A

* Aan Esperanto de Toekomst!!, J.N.J. Smulders, Nederl. R.-Kath. Esperantisten-Bond, 1910, 84 p.
* A.B.C. d'Espéranto. G. Waringhien. UFE Paris 1967 (dua eldono). 76 p.
* ABC-gramatiko de Esperanto, Christianne De Vleminck kaj Emile Van Damme. FEL 1994, 240 p. 2 ekz.
* Absolutismo, parolado de Lanti. 18 p. 1 eŭro
* A common Europe (karteto). Lernu.net. 3 ekz.
* Afero Jesuo kaj la Judoj, La. Peter J. Tomson. FEL, 2000. 158 p.
* Ago kaj reago. Francisci Cândido Xavier. 233 p. 2 ekz.
* Akbar. Orienta romano. P.A.S. van Limburg Brouwer. Trad. J.C. & J.R.G. Isbruecker, J. Ziermans. Den Haag, Nederlando, 1936. 215 p.
* Aktoj de la Akademio. II. 1968-1974. UEA, SAT, 1975 79 p.
* Al la popoloj de la mondo. Resumo de la Bahaa deklaro pri la paco faldfolio 12 p.
* Alia pasinteco, La. Rico Bulthuis; trad. el la nederlanda Julia Isbrucker. IEI, Hago, 1952. 291 p.
* Almanako Lorenz - 1983. 209 p.
* Almanako Lorenz - 1992. 95 p.
* Amo kaj morto en Balio. Vicki Baum. Trad. el la germana P.H. Mooij. UEA 1986. 420 p. 2 ekz.
* Amuzaj dialogoj en Esperanto. 144 p.
* Analizo de la interrilatoj inter la blindularo kaj la diversaj socioj de la eŭropaj industriigitaj landoj. Brusela Libera Universitato. 167 p.
* Analizo de nova biologia nomenklaturo. W.M.A. de Smet. 2005. En Esperanto kaj la angla. 262 p.
* Analoj de EASP, 1937-1997. (Ledon) 72 p. 2 ekz.
* Anekdotoj pri "novaj rusoj" M. Lineckij. (Esperanto-Almanako). Nr 1. 48 p.
* Angelo, tirano de Padovo, akto tria. Victor Hugo. 51 p.
* Angla antologio 1000-1800. Red. Boulton, Auld, Rossetti. Trad. Auld, Banham, Capp, Dinwoodie, Foote, Francis, Jervis, Ockey, Rossetti, Venture, Waringhien. Rotterdam 1957. 319 p. 2 ekz.
* Antaŭ dumil jaroj. Francisco Cândido Xavier. Emmanuel, dua eldono. 1993? 453 p.
* Antaŭ kaj post ŝtormo. Infanrakonto, kiu glorigas la Ĉinion de Mao Zedong. 40 p.
* Antologio de portugalaj rakontoj. Komp. Manuel de Seabra. Lisbono, 1959. 215 p.
* Antverpeno festas la 100-jariĝon de la Klubo "La Verda Stelo", 2007, 24 p.
* Apprendre des langues étrangères. Edward Symoens. 63 p. 4 ekz.
* Ardes. B. Tornado. Moskvo, 1996. 180 p.
* Ariel. J.E. Rodó. El. la hispana. Montevideo, 1950. 157 p.
* Arkaika Esperanto Arcaicam Esperantom, Manuel Halvelik, Provizora Eldono 1969, 122 p. 2 ekz.
* Armeo de Hirohito, La. Notoj de japanaj militkrimuloj. 200 p.
* Atta Troll. Somernokta Sonĝo, Heirich Heine, Esperanto-Verlag Ellersiek & Borel, Berlin & Dresden, 1925, 96 p.
* Aufbau, Entwicklung, Leistungen. Deutscher Esperanto-Bond. 56 p. 2 ekz.
* Aŭli. Rakonto pri knabeto. H. Adamson. 86 p.
* Ausführliche Sprachlehre des Esperanto. Hermann Göhl. 1989. 300 p.
* Aŭstralio kantas sian historion. Kantlibreto. 36 p.
* Aŭtuna Foliaro. Poemaro, Julio Baghy, Librejo Pirato, Oosaka, 1970, 156 p. 3 ekz.
* Aventuro de Ĉasisteto dum Ekspediciado. Ĉen Ŝjaŭji. Infanlibro. 81 p.
* Aventuro en la Novjara Nokto. Heinrich Zschokke. Trad. K. Brüggemann. Esperanto-Verlag Friedrich Ader, 1923, 72 p.
* Aventuro en mondo de ŝajnigado. Jean Codjo. FEL, 2009. 44 p.
* Aventuroj de L.R.M. Stultulof la Xa, La. I. F.V. Dorno. Libro. 64 p.
* Aventuroj de Pinokjo, La. Carlo Collodi, trad. Jozefo Horvath, Flandra Esperanto-Ligo, Antverpeno, 2003, 160 p.
* Aventuroj de Tom Sawyer. Mark Twain. Desegnolibro. 34 p. (ankaŭ mendebla tra la Retbutiko)

B

* Babel'. La unua sciencfikcia filmo en Esperanto. Vidbendo. 5 eŭroj.
* Bahaa kredo, La. 16 p.
* Baĥantinoj, Eŭripido, trad. Albert Goodheir, Eldonejo Kardo, Glasgow, 1975, 42 p.
* Begleitmaterial für Selbstunterricht. KdDDR, 1983. 78 p.
* Bela petveturantino, La. Leopold Vermeiren. FEL 1996. 80 p.
* Bela subtera mondo, La. Libro pri grotoj. Tell. Mankas antaŭa kovrilo. 1959. 96 p. + 20 p. da fotoj.
* Beletro, sed ne el katedro. G. Waringhien. FEL 1987. 262 p.
* Beneluksa kongreso Antverpeno - 13-16 majo 2010. Kongreslibro. FEL. 19 p. 2 ekz.
* Belga Antologio. Flandra parto. komp. H.Vermuyten. Belga Esp. Instituto. 1928. 290 p. 3 ekz.
* Belga Antologio, Franca parto. komp. M. Jaumotte. Belga Esp. Instituto. 290 p. 2 ekz.
* Bill kaj lazuraj okuloj. Atus Goldoni kaj Lina Gabrielli. 82 p.
* Bietje Unuakta Teatraĵo, Maurits Sabbe, trad. W. Van der Biest, Belga Esperantisto, Antwerpen, 1914, 18 p. 2 ekz.
* Brulanta kastelo, La. Leopold Vermeiren. Infanrakonto. 48 p.
* Bukedo de esperantistoj. Rejna de Jong. Poemoj originalaj. 32 p. 2 ekz.
* Bulgaraj rakontoj. Ivan Minĉev Vazov; trad. At. D. Atanasov. Esperanto-Verlag Ellersiek & Borel, Berlin kaj Dresden, 1923. 52 p.

C

* Cecilja. Felix Timmermans. trad. Lode Dores/Pierre Anselme/Eugeen Paesmans, FEL, 2000. 110 p. 3 ekz.
* Cisko kaj Vinjo La brusela Bubo, Standaard uitg. 2002. 60 p. 2 ekz.
* Constitution of the Universal Esperanto Association 16 p.
* Cours méthodique d'Espéranto, Grammaire complète. Camille Aymonier. Esp. Centra Librejo 1935 (5a eldono). 174p.
* Cours pratique d'Esperanto. M. Th. Cart. 1925. 192 p.
* Curso básico de Esperanto. Sylla Chaves. 1999. 112 p.

Ĉ

* Ĉaka milito, La. Neufeld. 32 p. 4 ekz.
* Ĉapelilo 2.0. Manlibro por uzantoj. 60 p. 2 ekz.
* Ĉe la piedoj de la majstro. Alcyone = Krishnamurti. 1913, 88 p.
* Ĉe la sanktaj akvoj. J. C. Heer. Bern 1947. Trad. el la germana A.Bader, P le Brun. J. Schmid. 81 p.
* Ĉefaj vidindaĵoj de Hungario. Espertur. 16 p.
* Ĉernobil. Juri Ŝĉerbak. 398 p. 3 ekz.
* Ĉielo kaj la infero, La. aŭ La justeco de dio laŭ spiritismo. Allan Kardec. 420 p.
* Ĉu vi kuiras ĉine? (la unua krimromano de Johán Valano, ps. de Claude Piron) 136 p.
* Ĉu vi parolas Esperante? (kurso por pollingvanoj de Andrzej Pettyn) 315 p.

D

* Damo de l' fatalo, La. Tragikomedio. László Tabi. 1985. 44 p.
* Danio en bildoj. 1966. 59 bildoj kun esperantlingvaj klarigoj. 2 grandaj paĝoj.
* Deklingva manlibro pri Politiko. (e-o, angla, ĉina, franca, germana, hisp., jap., nederlanda, portugala, rusa). Stefan Maul. Antverpeno, 1994. 459 p.
* De la dubo al la kredo. (Pri patro Pio) Alberto del Fante. 32 p. 2 ekz.
* Dek ses urboj de Ĉinio. Ĉina Esperanto-Eldonejo, Pekino, 1984. 176 p.
* Desafio das Línguas, O. Claude Piron. Trad. Ismael Mattos Andrade Ávila. BEL, Campinas, 2002. 287 p.
* Dialogo inter surduloj. Jean Codjo. FEL, 2007. 50 p.
* Dicionário Esperanto Português. Ismael Gomes Braga. Federação Espírita Brasileira. 5a eldono, 1989. 159 p.
* Dictionnaire Complet Esperanto-Francais 1924. 242 p.
* Dirdri kaj la Filoj de Usnaĥ, Adriaan Roland Holst, trad. Christian Declerck, Flandra Esperanto-Ligo, Antverpeno, 52 p.
* Diverskolora bukedeto. Francisco Valdomiro Lorenz. 155 p. 2 ekz.
* Donace al vi. Phil Bosmans. Movado sen nomo, Antverpeno, 2000. 73 p. 2 ekz.
* D-ro Dorner 2-a eldono, H.L. Egerrup, Dansk Esperanto Forlag, Aabyhoj, 1972, 210 p.
* Dr. Szilágyi's kurs i Esperanto. Ferenc Szilágyi. Eldonejo Esperanto Stokholmo 1935. 96 p.
* D-ro Zamenhof, Esperanto kaj la Esperanto-movado. D-ino A.J. Middelkoop. Esperantocentrum NL (3a eldono). 16 p.
* Dokumentaj kreditoj. IKEF, 2002. 52 p.
* Dolĉe-amare, Emile van Damme, poemaro. 85 p.
* Don Kiĥoto. 1924, 56 p.
* Du malsanoj en Esperanto. H.A. de Hoog. Erik Carlén Svedujo 1954. 140 p.
* Du Noveloj, Arkadij Gajdar, Komisiono pri Internaciaj Ligoj de Sovetaj Esperantistoj, Moskvo, 1968, 94 p.

E

* Ebura Kombilo, La. Noveloj pri Sud-Vjetnamio, Liberigo-Eldonejo, 1967, 462 p.
* Edel Quinn - en la servo de la legio. Frank Duff. 38 p.
* Educational Value of Esperanto Study: An American View (The). Bruce Sherwood. Esperanto-dokumento 31A. UEA, 1983. 12 p.
* Een verwaarloosde kant van de eenwording van Europa. red. A. J. Bout 1983. 40 p.
* Eigen Taal als Esperanto, J. H. Roosdorp, N.V. Uitgeversmaatschappij AE. E. Kluwer, Deventer 1938, 156 + 24 p.
* Eigennamen in Esperanto. Nederlands. G. J. Degenkamp. 40 p. 4 ekz.
* Ekzercaro, 2a nivelo. Julián Hernández Angulo. Kuba Esperanto-Asocio. Sen dato. 63 p.
* Ekzilo kaj azilo. EMBA (Emeriko Baranyai). Stafeto - Beletraj Kajeroj, 1962. 164 p.
* El Ĉina Poezio S.J.Zee 126 p.
* El diversaj lingvoj (leer-leesboek). A.G.J. van Straaten. Centrale Esperanto Propaganda Commissie (2a eld.) 178 p.
* El popola Ĉinio. 2000/11. 52 p.
* El sisma zono. Mikaelo Giŝpling. FEL, 1994. 109 p.
* El verva vivo ĵurnalista. Stefan Maul. 272 p.
* Elektita verkaro. Ĥristo Botev. 83 p. 2 ekz.
* Elektitaj libroj en Esperanto. 64 p.
* Elektitaj noveloj. Lode Baekelmans. Trad. Jan van Schoor. Kortrijk. 83 p. 2 ekz.
* Elektitaj paroladoj kaj prelegoj. Ivo Lapenna. Eldonita de Ivo Lapenna en Roterdamo 1966. 152 p.
* Elektitaj poemoj. To Huu. 1964. 230 p.
* Elektitaj poemoj. Heinrich Heine. 1920. 48 p.
* Elektitaj versaĵoj. Miĥail Lermontov. 28 p.
* Elementaire esperanto cursus. Arnhemse koerier. 1963. 62 p.
* Elementar-Lehrbuch der Esperanto-Sprache. Hirt & Sohn. 1922. Fraktur. 225 p.
* Elementoj de homa fiziologio. SUK 1981. Pol Denoël. 30 p. 2 ekz.
* Elementoj latinaj en Esperanto. Franjo Modrijan. 46 p.
* Enciklopedia Vortaro Esp.-Germana 1a parto. F. Hirt & Sohn.136 p.
* En frua majmateno. Kelkaj perloj el la mezepoka nederlanda literaturo tradukitaj de Wouter Pilger. 16 p. 1 €
* En Ombro kaj en Lumo. Zilda Gama. 274 p. 2 ekz.
* Enprizonigo: krepuko de erao. César Barros Leal. Rocha, Fortaleza, 2002. 151 p.
* En pli granda mondo. Francisco Cândido Xavier. Andre Luiz. 215 p. 2 ekz.
* Esperanta Antologio. Poemoj 1887-1981, red. William Auld, Universala Esperanto-Asocio, Rotterdam, 1984, 886 p. 5 € (ankaŭ mendebla tra la Retbutiko)
* Esperantistenliefde. W. van der Biest. El la franca al la nederlanda trad. Ch. Poupeye. Teatraĵo. Eld. A.-J. Witteryck, Steenbrugge, Belgio. Sen dato. 24 p.
* Esperanto. G. H. Bennink. H. Stam 1966. 3a eld. 160 p.
* Esperanto! Rik De Roover & Leopold Vermeiren, De Sikkel, 1987, 32 p.
* Esperanto. E. Jaunvalks. Zvaigzne, Riga, 1985. Latva lernolibro. 189 p.
* Esperanto 60-jara. G.J. Degenkamp. Libroservo F.L.E. 1947. 58 p. 2 ekz.
* Esperanto 100 jaar. G.F. Makkink. Stichting IVIO 1986. 60 p.
* Esperanto and the international year of disabled persons. (ED 30A). UEA, 1983. 8 p. 2 ekz.
* Esperanto-catalogus 1987. Stedelijke Openbare Bibliotheek Leuven. 31 p.
* Esperanto de poche. 71 p. 3 ekz.
* Esperanto de tweede taal voor iedereen. Esperanto-Centrum Nederland 1986. 36 p. 2 ekz.
* Esperanto de weg naar internationaal begrijpen. 24 p. 4 ekz.
* Esperanto eenvoudig leerboekje voor schoolgebruik 1. H.J. Bulthuis. N.V. Joh. Ykema's uitgeverij 1931. 112 p.
* Esperanto en Antverpeno. 1907-2007. Plena historio de la klubo. 2007.
* Esperanto en 24 páginas; gramatica, 1500 palabras. (Hispana). 1981. 24 p.
* Esperanto en komerco (5-lingva) B. Vogelmann 1962 102 p.
* Esperanto en lingvolaboratorio. Hermann Behrmann 70 p. 2 ekz.
* Esperanto (een) Europese of Aziatische taal? C. Piron. 34 p. 6 ekz.
* Espéranto et l'Association universelle d'espéranto (L'). Esperanto-dokumento 7F. UEA, 1981. 8 p. 2 ekz.
* Esperanto grammatica met oefeningen. Roel Haveman en Arjen-Sjoerd de Vries. Coutinho 1999. 448 p + DVD.
* Esperanto-gramatiko. Paul Kempeneers. Nederlandlingva. 60 p. Sen dato nek loko. 2 ekz.
* Esperanto in 20 lessen. Hans Bakker. 122+16 p. 3 ekz.
* Esperanto in een doosje: Sleutel. Hans Bakker. H. Meulenhoff. 24 p.
* Esperanto in een notedop (zakwoordenboekje). Truus Degenkamp. Nederlanda katoliko. 86 p. 3 ekz.
* Esperanto in rubrieken. W.H.W. van Liempt. Stichting Esperanto bij het onderwijs 1979. 147 p. 1 ekz
* Esperanto internacia lingvo (zakwoordenboekje). A. de Wit. FEN 1981. 94 p.
* Esperanto in tien lessen, Het. A-J. Witteryck. 2a eld. 72 p.
* Esperanto in twintig lessen, Het. A. Blok. 1ste deel W. Zwagers 1935 16a eld. 48 p.
* Esperanto in twintig lessen, Het. A. Blok. 2de deel W. Zwagers 1935 16a eld. 116 p. 2 ekz.
* Esperanto in Vlaanderen, Edward Symoens (red.), Vlaamse Esperantobond, 1980, 16 p. 3 ekz.
* Esperanto je vraagt maar. Claude Piron. FEL, 1999. 24 p. 2 ekz.
* Esperanto kaj lingvistiko. Detlev Blanke. Fakvotoj en Esperanto. Wera Blanke. DEI, 1995.
* Esperanto Kalender 2000. 194 p. 2 ekz.
* Esperanto-katalogo, 1984/85. UEA, Rotterdam, 1984. 351 p.
* Esperanto-katalogo - libroservo de UEA. Libroj kaj aliaj eldonaĵoj. 1994. 160 p. 3 ekz.
* Esperanto-katalogo. UEA 2001. 190 p.
* Esperanto La ĉiutaga vivo. Fr. Swagers kaj Ad. Finet. Dua eldono. E-o, angle, germane. 128 p.
* Esperanto La ĉiutaga vivo. Fr. Swagers kaj Ad. Finet. E-o, france, nederlande. 128 p., 2 ekz.
* Esperanto la lingvo internacia. C. Walter. 119 p.
* Esperanto - La nova latino de la Eklezio. Ulrich Matthias. FEL, 2001. 142 p.
* Esperanto leerboekje. Schoofs. 2de uitgave 1926. 32 p. 2 ekz.
* Esperanto leerboek voor diploma A. (deel 2). P.Ch.M. Van de Vijver. NV Lecturis 160 p.
* Esperanto leren lezen. G.F. Makkink. 47 p.
* Esperanto literatuur in vogelvlucht, De. G.P. De Bruin. 1946. 56 p.
* Esperanto metodo 11. Union Francaise pour l'Esperanto 1982. 76 p.
* Esperanto metodo 12. Union Francaise pour l'Esperanto 1982. 80 p.
* Esperanto-movado, La. C. Stóp-Bowitz, Ir. J.R.G. Isbrucker. Eldonejo Esperanto Oslo 1948. 62 p. 2 ekz.
* Esperanto op de school? De Beslissing is aan U! Bureau Esperanto bij het Onderwijs, De Haag, 16 p.
* Esperanto. Premier manuel. Grammaire, Exercices, Vocabulaire. E-o - Francais. Belga E-o-Instituto, 1938. 32 p. 2 ekz.
* Esperanto programita (libro) Hermann Behrmann, nederlandlingve. 352 p. 3 ekz.
* Esperanto programita 1. Hermann Behrmann, 2. Testfassung. En la germana. 64 p.
* Esperanto Programita 1. Hermann Behrmann. Tradukita el la germana. FEL 1973. (3a eldono). 56 p.
* Esperanto Programita 1. Hermann Behrmann. Tradukita el la germana. FEL 1979. (4a eldono). 56 p.
* Esperanto Programita 2, 3de verbeterde uitgave, trad. Paul Peeraerts, Vlaamse Esperantobond, 56 p.
* Esperanto Programita 2, 4de verbeterde uitgave, trad. Paul Peeraerts, Vlaamse Esperantobond, 56 p.
* Esperanto Programita 3, 4de verb. druk, Hermann Behrmann. Trad. Paul Peeraerts. Vlaamse Esperantobond, 1982, 56 p. 2 ekz.
* Esperanto Programita 4, 3de verb. druk, Hermann Behrmann. Trad. Paul Peeraerts. Vlaamse Esperantobond, 56 p.
* Esperanto Programita 4, 4de verb. druk, Hermann Behrmann. Trad. Paul Peeraerts. Vlaamse Esperantobond, 1982, 56 p.
* Esperanto Schritt für Schritt. Einsteigerkurs. Heft 2. 46 p.
* Esperanto Schritt für Schritt. Einsteigerkurs. Heft 3. 46 p.
* Esperanto snel assimileren. W.M.A. de Smet. Uitgeverij De Nederlande, Antwerpen, 1982. 151 p.
* Esperanto ŝlosilo. (Finna) Esperanto AVAIN. Helsinki 1946. 36 p. DIN A7.
* Esperanto ŝlosilo. (Flandra) Esperanto Sleutel. Antverpeno, 1933. 34 p. DIN A7. 3 ekz.
* Esperanto ŝlosilo. (Hispana) Clave de Esperanto. Córdoba (Hispanujo), 1928. 36 p. DIN A7. 2 ekz.
* Esperanto ŝlosilo. (Romanĉa - Ladina) Clev da l'Esperanto. 36 p. DIN A7. 8 ekz.
* Esperanto une approche de la langue internationale. Paris. Din-A-6 60 p. 2 ekz.
* Esperanto: Un nouveau latin pour l'Eglise et pour l'humanite. Ulrich Matthias. 2005. 286 p. 3 ekz.
* Esperanto. Wat kan ik dáármee doen? Flandra Esperanto-Ligo. 1982. 20 p.
* Esperanto Woordenboek. A.G.J. Van Straaten. Esperanto-Nederlands. 554 p.
* Esperanto-Woordenboek, Tweede druk. A.G.J. Van Straaten, W.J. Thieme & Cie, Zutphen, 1933, 134+552 p.
* Esperanto-woordenschat. H.J. Bulthuis en Dr. F.C. Dominicus. Nijgh & Van Ditmar 1931. 114 p. 2 ekz.
* Espere despere, tri unuaktaj dramoj pri nia lingvo 110-jara (VHS bendo). 2 eŭroj.
* Espero por la mondo: spirita galvanoplastiko O.M. Aïvanhov 230 p. 3 ekz.
* Estonta Eduko. Ad. Ferrière. 72 p.
* Estonteco de la homo. A. Brooke. Trad. 1963. 16 p.
* Europe's Babylon. Towards a Single European Language? Mark Fettes. Esperanto-Dokumento 41A. UEA, Rotterdam, 1991. 16 p. 2 ekz.
* Eŭropa Kalendaro 1997-1998. 106 p.
* Examen doen. Handleiding ten behoeve van candidaten voor het A- en B-examen. 93 p.

F

* Fabeloj. Andersen. Plena kolekto, unua parto. Trad. L.L. Zamenhof. 2a eldono. Esperantista Centra Librejo, Parizo, 1926. 152 p.
* Fabeloj. Andersen. Plena kolekto, dua parto. Trad. L.L. Zamenhof. 1a eldono. Esperantista Centra Librejo, Parizo, 1926. 154 p.
* Fabeloj. Mirka Tomeĉkova. 1986. 34 p. (ankaŭ mendebla tra la Retbutiko)
* Facile lerni Esperanton; Gemakkelijk Esperanto leren. G.P. de Bruin. Libroservo F.L.E. 1946. 56 p. 3 ekz.
* Faktoj kaj fantazioj, Progresiga legolibro. Marjorie Boulton. UEA, 1984. 431 p.
* Faktoj pri Germanujo. 2a eld. 1960. 79 p.
* Faktoj pri Nederlando. 46 p.
* Familia etoso. Teatraĵo. Komedio de Agnès Jaoul. 68 p.
* Faraono, La. B. Prus. 2 EUR.
* Fatomaŝino, La. Jean Kokto. 125 p.
* Faulheber wijst de weg, hoe een goed esperantist te worden. 1939. 96 p.
* Febro, István Nemere, Hungara Esperanto-Asocio, 1984, 132 p., 2 ekz. (ankaŭ mendebla tra la Retbutiko)
* Feliĉaj la simplaj. Waldo Viera. Valerium. 115 p. 2 ekz.
* Feliĉu, eblas. Omraam Mikhael Aivanhov 1996. 28 p.
* Fermentario. Carlos Vaz Ferreira. 261 p.
* Filigranoj el lumo. Divaldo P. Franco. 150 p.
* Filozofii subtende. Vinko Oŝlak. 205 p.
* Financa evoluigo. Humphrey Tonkin. UEA, 1976. 64 p.
* Flandra kaj Nederlanda Esperanto-Bibliografio, Guido Thys, Vlaamse Esperantobond, Antwerpen, 1983, 92 p. 1 ekz,
* Forkaptita. R.L. Stevenson. El la angla tradukis Albert Goodheir. 1976. 181 p.
* Formortinta Delsuno. René Vermandere. Trad. Oscar van Schoor. 118 p.
* Forto de la fortaj, La. J. London. 28 p. 1 ekz.
* Fotono ĉe Juĝejo. S. Tomonaga. 39 p.
* Fragmente / Fragmentoj. Memorlibro pri Hermann Tautorat. 200 p.
* Freunde in allen Erdteilen. GEJ, 2000. 24 p.
* Fundamentele feiten over de internationale taal Esperanto. 22 p. 3 ekz.
* Fundamenta krestomatio. L. L. Zamenhof. 17a eldono 1954, foto-represo 1969. 442 p.
* Fundamenta krestomatio. L. L. Zamenhof. 1936. 15a eldono. 472 p.
* Fundamento de Esperanto. L. L. Zamenhof. Oka eldono. Esperantista Centra Librejo. 1931. 184 p
* Fundamento de Esperanto. L. L. Zamenhof. Eldono flandra-holanda. Trad. Frans Schoofs. 3a korektita eldono. Belga Esperanto-Instituto, Antverpeno, 1938. 112 p.
* Fundamento de Esperanto. L. L. Zamenhof. 9a eldono, 1963. Mola kovrilo. 355 p. 3 ekz.
* Funebra Parolado pri Louis de Bourbon, princo de Condé. Bossuet. 69 p.
* Funktion und Kultur des Esperanto. Dr. Werner Bormann. Deutsches Esperanto-Institut. 32 p. 2 ekz.
* Funktion und Kultur der internationalen Sprache Esperanto. Werner Bormann. Deutscher Esperanto-Bund, 1994. 28 p.

G

* Gastejestrino. Carlo Goldoni. Trad. Carlo Minnaja. 1981. 154 p.
* GEA 2000 - La merkatoj, Rainer Heckhausen, kaj aliaj eseoj. Deutsches Esperanto-Institut, 1995. 47 p.
* Gebonden stijl een en ander over poëzie in Esperanto. F. Faulhaber. 1937. 37 p. 6 ekz.
* Generaciaj aspektoj de la Esperanto-movado. (EDj) 15 p. 2 ekz.
* Genezo, La. La Mirakloj kaj la Antaŭdiroj laŭ Spiritismo. Allan Kardec. Trad. Affonso Soares. 439 p.
* Gerda malaperis. Vortlisto-Woordenlijst. Piron. FEL 1989. 44 p.
* Gerda malaperis. Vortlisto-Wortliste. Deutsche Esperanto-Jugend, 1990. 38 p.
* Germana Demokratia Respubliko, bildoj kaj faktoj. 256 p.
* Gramatika ABC-Mempraktikilo. FEL 1993. C. De Vleminck kaj E. Van Damme. 144 p. 4 ekz.
* Grammaire ABC d'espéranto. 1989 Christiane De Vleminck k. Emile Van Damme. 313 p. 2 ekz.
* Grand Dictionnaire Espéranto-Français. SAT-Amikaro. 1976. 383 p.
* Grand dictionnaire français espéranto. Jacques Le Puil, Jean-Pierre Danvy. 1992. 939 p. 2 ekz.
* Greneroj por la animo (partoj 2 ĝis 5) 60 p.
* Grenzeloos kommuniceren. 1993. 20 p.
* Gvidlibro por Supera Ekzameno II. Historio Literaturo, Alfonso Pechan, Hungara Esperanto-Asocio, Budapest, 1966, 192 p.
* Gvidlibro pri Pekino. Ĉina Esperanto-Eldonejo 162 p.

Ĝ

H

* Herzberg Pensu tutmonde, sed agu surloke. Peter Zilvar. ICH 2009. 34 p. 2 ekz.
* Hieraŭ hodiaŭ morgaŭ. Bernard Golden. 1982. 96 p.
* Hirundlibro, La. Ernst Toller. 64 p.
* Hispana Tragedio. Jef Last. Trad. G. J. Degenkamp. 187 p.
* Historia skizo de la Internacilingva ideo. G.P. De Bruin. FLE, Amsterdamo, 1959. 39 p.
* Historio de Esperanto 1887-1912. Adam Zakrewski. Pola Esperanto-Asocio 1979. 144 p.
* Historio de Esperanto, kun la paroladoj, leteroj ktp. de Dro Zamenhof, kreinto de la lingvo Eo, Eo-Verlag Friedrich Ader, Dresden, 1923. 160 p.
* Historio de Esperanto en Belgio. Unua parto. 1893-1902. 15 p. 8 ekz.
* Historio de la Esperanto-grupo "La verda stelo" 1907-1932. Naŭ skizoj verkitaj de Maur. Jaumotte. Antverpeno, 1932. 32 p. 4 ekz.
* Historio de la Esperanto-grupo "La verda stelo" 1907-1957. Henri Sielens. Antverpeno, 1957. 31 p. 6 ekz.
* Historio de la Esperanto-grupo "La verda stelo" 1957-1982. Red. Jules Verstraeten. 28 p. 5 ekz.
* Historio de la Lingvo Esperanto. Edmond Privat. 1923. 74 p.
* Historio de la Lingvo Esperanto. Edmond Privat. 1927. 199 p.
* Historio de TEJO. Norberto Saletti. UEA 1985 (EDE 21). 12 p.
* History of the World Esperanto Youth Organization. ED 35A. 12 p. 2 ekz.
* Hoe kan ik het in het Esperanto zeggen, Th. Buis en F. Faulhaber, Uitgave van de Federatie van Arbeiders-Esperantisten in het Gebied van de Nederlandse Taal, Amsterdam, 28 p. 2 ekz.
* Homeopatio kaj spiritismo. Lauro S. Thiago. FEB 1975. 36 p. 2 ekz.
* Homo. Eduardas Miezelaitis, trad. Petras Celiauskas, Vilnius, 1986, 96 p.
* Homo, homaro, kreanta naturo. La tri fundamentoj. Raposo. 12 p.
* Homo sur sia vojo, La, krestomatia lernolibro hispana-esperanta. 375 p.
* Hungaraj Rakontoj. Ferenc Herczeg, Esperanta Biblioteko internacia N-o 21. Trad. A. Panajott. Esperanto-Verlag Berlin & Dresden 1925. 48 p. 2 ekz.
* Hungario. 20 p. 2 ekz.

Ĥ

I

* Impeto '89. Soci-politika kaj beletra almanako. 236 p. 2 ekz.
* Individuismo en antikveco. Historio kaj kritiko. Han Riner. Trad. Valo. 53 p. 2 ekz.
* Infanoj ne konas limojn. Sam Waagenaar. Bruno & Zoon Utrecht. 118 p. 2 ekz.
* Initiation Théorique et pratique à la langue internationale E-o. D. Pol Denoel. Sonorilo (5a eld.) 96 p.
* Inkotermoj 2000. IKEF 2000. 128 p.
* Inspiraj rakontoj. Dudek 1-paĝaj kaj 2-paĝaj rakontetoj. Movado sen nomo, 2014. 27p.
* Instrua amuzo (Krucenigmoj kaj humuro, 2a volumo). Stano Marček & Stano Marković. Martin, 1979. 55 p.
* Internacia Esperanto-kongreso Antverpeno. 1972. 32 p. 5 ekz.
* Internacia Kantaro, 3a eldono 2008. Kun muziknotoj. 40 p.
* Internacia lingva komunikado en la eklezio kaj nuntempa mondo. Ritmo Varsovio 1986 90 p.
* Internationale Taal, De. (dulingva ned./eo). Unuel. Belga Esperanto-Instituto 1932. 37 p. 2 ekz.
* Inter sudo kaj nordo. Ferenc Szilágy. 185 p. (ankaŭ mendebla tra la Retbutiko)
* Invito el Aŭstralio. Kun mapo kaj informoj. 1 p. DIN A2. Prezo 1 €.
* Iŝmael Gomes Braga. Zêus Wantuil. 41 p. 2 ekz.
* Itinero je la nomo de Zamenhof. Wojciech Sobolewski. Bydgoszcz, 1987. 93 p. 2 ekz.

J

* Japanaj rakantoj. Kunmetis Ĉif Toŝio. Esperanto-Verlag Ellersiek & Borel, Berlin kaj Dresden, 1923. 70 p.
* Jarlibro 1950, Dua Parto. UEA, 1950, 48 p. 1. ekz
* Jarlibro 1959, Dua Parto. Universala Esperanto-Asocio, 1959, 270 p.
* Jarlibro 1962, Unua Parto. Universala Esperanto-Asocio, 1962, 488 p.
* Jarlibro 1978, Universala Esperanto-Asocio, 1978, 376 p.
* Jarlibro 1980, Universala Esperanto-Asocio, 1980, 416 p. 2 ekz.
* Jarlibro 1981, Universala Esperanto-Asocio, 1981, 392 p.
* Jarlibro 1982, Universala Esperanto-Asocio, 1982, 384 p.
* Jarlibro 1983. UEA. 400 p.
* Gvidlibro 1989. UEA. 128 p.
* Jarlibro 1996, Universala Esperanto-Asocio, 1996, 285 p.
* Gvidlibro 1997. UEA. 96 p.
* Jarlibro 1999, Universala Esperanto-Asocio, 1999, 312 p.
* Jarlibro 2000, Universala Esperanto-Asocio, 2000, 312 p. 2 ekz.
* Jarlibro 2001, Universala Esperanto-Asocio, 2001, 302 p.
* Jarlibro 2002, Universala Esperanto-Asocio, 2002, 280 p.2 ekz.
* Jarlibro 2003, Universala Esperanto-Asocio, 2003
* Jarlibro 2004, Universala Esperanto-Asocio, 2004
* Jarlibro 2006. UEA. 286 p. 3 ekz.
* Jarlibro 2007, Universala Esperanto-Asocio, 2007, 280 p.2 ekz.
* Jarlibro 2008. UEA. 284 p. 3 ekz
* Jarlibro 2009. UEA. 286 p. 3 ekz.
* Jarlibro 2010. UEA. 286 p. 3 ekz.
* Jarlibro 2011. UEA. 286 p. 3 ekz.
* Jarlibro 2012. UEA. 286 p.2 ekz.
* Jarlibro 2013, Universala Esperanto-Asocio, 2013
* Jimmie Higgins. Upton Sinclair. Trad. el la angla K. Fröding. SAT, Paris, 1934. 24 p.
* Joĉjo, la amiketo de Elsa Otto. Elsa Otto. IEI 1980. 94 p. 2 ekz.
* Jogo de nutrado, La. Omraam Mikhaël Aïvanhov. Eldonejo Prosveta 1992. 134 p.
* Jubileumboek 1911-1936, uitg. FLE. 160 p. 3 ekz.
* Juna amiko. ILEI. Aprilo 2008, n-ro 1/2008 (121). 52 p.
* Junular' kantanta, La. 56 p.
* Junulino el Stormyr, La. S. Lagerlöf. Stockholm, 1930. 94 p.

Ĵ

* Ĵamborea lingv. J.K. Hammer. Skolta Esperantista Ligo. 60 p.
* Ĵomart kaj Nataŝa. Tekstoj kaj notoj. 32 p.

K

* Kantistino, La. Vilhelmo Hauff, trad. Eugen Wüster, Esperanto-Verlag Friedrich Ellersiek, 1921, Berlin, 64 p.
* Kara diablino. Douglas P. Boatman. 1979. 112 p.
* Karnavalo kaj La Somnambulino, La. Karl Lebrecht Immermann. 104 p.
* Karlo. Facila Legolibro, Edmond Privat, Internacia Esperanto-Instituto, Hago, 1968, 48 p.
* Katalogo. FEL 2007. 44 p. 2 ekz.
* Katalogo. FEL 2009. 48 p.
* Katalogo. FEL 2015. 49 p.
* Katalogo de novaj eldonaĵoj. Suplemento al la katalogo 1988/89. UEA, 1990. 64 p. 2 ekz.
* Katalogo decembro 2001, Flandra Esperanto-Ligo, 2001, 42 p.
* Katoj kaj Ĉevaloj. Adelberto Huleŝ 80 p.
* Katolika diservo, Beckers, 7 p. 3 ekz.
* Kazinski venas tro malfrue. Krimromano. Deck Dorval (iom difektita). 2 eŭroj.
* Kial kaj kiel manĝi vegane - pli ekologie kaj pli sane. 34 p.
* Kia Miksaĵo, F.V. Dorno, Flandra Esperanto-Ligo, Antverpeno, 1986, 144 p. (ankaŭ mendebla tra la Retbutiko)
* Kialo de l' vivo, La. Léon Denis. 47 p. 2 ekz.
* Kiel diskonigi vian Asocion. UEA. 1991. 30 p. 2 ekz.
* Kiel kuiri sen viando? 1001 receptoj. Clara de Hess. 432 p.
* Kiel vaglumo. Willem Elsschot. Trad. Bert Boon. FEL, Antverpeno, 2010. 53 p. 2 ekz.
* Kio povas okazi, se oni donacas surprize. Fritz Reuter. Londono 1908. 48 p.
* Kiso de la Reĝino. I.F. Naĵivin, trad. D. Staritsky, The Esperanto Publishing Co, Heronsgate, 1950, 188 p. 3 ekz.
* Kiu estas Patro Pio? Arni Decorte. 1959, 48 p.
* Kiu faru kion? Gvidilo por plenumo de la programo pri la centjara jubileo de Esperanto. A. Brennan, R. Corsetti. Konsilaroj pri Esperanto-Agado, n. 8, 1982. 32 p. 2 ekz.
* Kobo. Ernest Claes. FEL 1999. 232 p. 2 ekz.
* Koko krias jam! Ferenc Szilágyi. 1976. 197 p.
* Kolokvoj: Aalst 1/9/84 - De Pinte 3/11/84. 40 p. 2 ekz.
* Koloraj nuboj. Haŭ Ĵan. 149 p. 2 ekz.
* Komedio de eraroj, La. W. Shakespeare. Eld. Kardo, Glasgow - Sarajevo. 88 p.
* Komencanto, La. G.P. de Bruin. FLE 6a eld., 1947. 142 p.
* Komencanto, La. G.P. de Bruin. F.L.E. Amsterdam 1965 (8a eldono). 128 p. 3 ekz.
* Komento pri la marta Kunveno de Moskvo. Pekino. 1965. 29 p.
* Komerca korespondo. J. Borel. Esperanto-verlag Ellersiek & Borel 1922 2a eld. 46 p. 2 ekz.
* Komercaj leteroj. C. A. Pruissen. Anglujo, 1949. 63 p.
* Kompleta gramatiko kaj vortfarado de Esperanto. Paul Fruictier. Esperantista voĉo PL 1930. 192 p.
* Komunaj leksikaj elementoj en Esperanto kaj la rumana lingvo. Maria Butan. 25 p. Prezo: 1 €.
* Komunikado en la eŭropa komunumo. 58 p. 2 ekz.
* Komunlingva nomaro de eŭropaj birdoj. Nomenkl. Komisiono de ORE. Terminaroj. 1971. 68 p. 1 ekz.
* Konciza Katalogo de Esperanto-Poŝtmarkoj. 2a eldono, 1982. 10 p.
* Konflikto de la epokoj, La. Libro 2, Ĉapitroj I-VIII, Edwin de Kock. Pretoria, 1985. 21 p. 2 ekz.
* Kongresa Libro. Kvara eŭrop-Unia Esperanto Kongreso, 2000, Oostende, 40 p.2 ekz.
* Konsideroj (Publika Letero pri Esperanto kaj Organizado), Jo Haazen, Kalmthout, 1974, 27 p. + Tria baza laborplano de UEA, 1973. 4 p. 2 ekz.
* Konsilanto pri la esperanto gramatiko, La. G.J. Degenkamp. FLE 1933. 120 p. 6 ekz.
* Konsilanto pri la esperanta gramatiko, La. G.J. Degenkamp. Bond van arbeiders-esperantisten, Amsterdamo. 2a eldono. Sen dato. 105. p.
* Konsolanto, La. Francisco Candido Xavier. 190 p. 2 ekz.
* Kontrastoj. Carmel Mallia. 48 p.
* Konversacia literaturo 1. 16 p. 3 ekz.
* Konversacia literaturo 2. 16 p. 2 ekz.
* Konversacia literaturo 3. 16 p. 2 ekz.
* Konversacia literaturo 4. 16 p. 2 ekz.
* Konversacia literaturo 5. 16 p.
* Konversacia literaturo 6. 16 p. 3 ekz.
* Konversacia literaturo 7. 16 p. 3 ekz.
* Konversacia literaturo 8. 16 p. 5 ekz.
* Kordelja. Françoise Mallet-Joris. UFE 1993. 36 p. 1 ekz.
* Krestomatio (eenvoudig leesboek). H.J. Bulthuis. "Vrede" Blaricum 1909. 192 p.
* Krilov 111 Fabloj, trad. Sergej Rublov, Hungara Esperanto-Asocio, Budapest 1979, 140 p.
* Krimo de l' milito, La. Juan Bautista Alberdi. Trad. Ergoto de Bonaero. Eseo. Argentina Esperanto-Instituto, 1973. 212 p.
* Kristana Agendo. Francisco Cândido Xavier. FEB 1991. 102 p. 1 ekz.
* Kristnaska triptiko. Felix Timmermans (tradukita el la nederlanda). Eld. FUKE 1938 (1a eldono). 44 p. 5 €.
* Kristnaska triptiko. Felix Timmermans (tradukita el la nederlanda). Mane bindita. La Verda Stelo Antverpeno 1977 (2a eldono). 44 p. 6 ekz.
* Kritono. Platono. Trad. Spiros Sarafian. 2006. 52 p.
* Kumeŭaŭa, la filo de la ĝangalo. Tibor Sekelj. 96 p.
* Kvara Eŭrop-Unio Esperanto-Kongreso - dua bulteno. LKK Ostendo 2000. 30 p.
* Kvina evangelio, La. Han Ryner. 154 p.
* Kvin noveloj. Friedebert Tuglas. 2a eldono, 1984. 124 p. 2 ekz.
* Kvio. Oĉjo Dadaev. Poezio. 2000. 45 p. (ankaŭ mendebla tra la Retbutiko)
* Kwasaroj [tiel]... ĉu estiĝantaj sunsistemoj? Manuel Halvelik. 1968. 85 p.

L

* Language Problem in Science and the Role of the International Language Esperanto, The. Esperanto Documents 38A, Rotterdam 1986, 12 p.
* Lastaj estas lastaj, La. Aldo Onorati. 96 p.
* Lastaj infanoj de Oldrovalo, La. Gudrun Pausewang aŭ Ĉu tiel aspektos nia estonteco? Trad. el la germana J. Giessner. Paderborn 1987. 77 p.
* Lastaj tagoj de D-ro L. L. Zamenhof kaj la Funebra Ceremonio, La. Eld. Adolfo Oberrotman kaj Teo Jung. Kolonjo, 1921. Malgranda formato, 47 p.
* Lasta Usonano, La. Mitchell. 1924. 48 p.
* Latva poezio. 1945-1966. 70 p.
* Laŭ la fluo de l' interparolo. Konversacia gvidlibro Franca-Esperanta. Lucien Bourgois. 88 p.
* Laŭdo de l' Stulteco, Erasmo. UEA 1988. 112 p. 2 ekz.
* Laŭta Vekhorloĝo, La. Stefan MacGill, Nederlanda Esperanto-Junularo, 1979, 32 p.
* Legendoj. A. Niemojewski. dua volumo, dua korektita versio 1923, 74 p. 2 ekz.
* Leichte Esperanto, das - Lehrbuch für Anfänger 1933 96 p.
* Leidraad bij de studie van de Esperanto-literatuur. G. J. Degenkamp. 47 p. 3 ekz.
* Lernolibro de la vivo, La. Martin Kojc. 112 p.
* Letero al Emile Javal. L. L. Zamenhof. 1973. 28 p.
* Leuven: Aminda urbo. Mapeto. Sen dato. Prezo: 1 €.
* Leuven Kongreslibro 1983. 38 p.
* Lexicón esperanto-español español-esperanto. Editorial Ramón Sopena, Barcelona, 1997. 383 p.
* Liberaj tempoj. Eduardo Novembro. Rakonto. 124 p.
* Libro de Apokrifoj; Karel Ĉapek. 105 p.
* Libro de la Amo, La.. Raoul Follereau. Lina Gabrielli. 1977. 62 p.
* Libro de la mediumoj, La. Allan Kardec. Brazila Spiritisma Fed. 1964. 430 p. 2 ekz.
* Libroservo de UEA. Katalogo 1977/78. UEA, 1977. 256 p.
* Libroservo de UEA. Katalogo 1980/82. UEA, 1980. 303 p.
* Lingva problemo de la movado de nealiancitaj landoj, La. - Kelkaj rekomendoj. Esperanto-dokumento 13E. UEA, 1981. 12 p.
* Lingvo kaj movado. W.F. Kruit. FLE 1951 2a eld. 16 p.
* Lingvo kaj vivo. Esperantologiaj eseoj. G. Waringhien. J. Régulo 1959. 450 p.
* Liriko. Lesja Ukrainka. Kievo, 1971. 86 p.
* Liu Hulan. Infanrakonto, kiu glorigas la Ĉinion de Maŭ Zedong. 40 p.
* Liu Venhjue. Infanrakonto, kiu glorigas la Ĉinion de Maŭ Zedong. 40 p.
* Ludanta Lumo, La. Leopold Vermeiren. FEL 1995. 96 p.
* Ludi por Ridi, Josef Murĵan, eld. Ghislaine Tilleux-Craenhals, Wilrijk, 1992, 82 p.
* Lumgaso, La. Prof. Agostinho da Silva. 25 p. 2 ekz.
* Lumo de Orienta Eŭropo. Beekman. 48 p. 2 ekz.
* La Luzidoj. Camoes 1980. 464 p.

M

* Mahatmo Gandhi. Huberto Rohden. Associaçao Esperantista do Rio de Janeiro. 1972, 184 p.
* Malantaŭ la fronto. 16 p.
* Malbona lupo reenkarniĝinta (por infanoj) 20 p.
* Malgranda Johano, La. Frederik van Eeden, trad. H. J. Bulthuis, Rudolf Mosse, Berlin, 1926, 184 p. 1 ekz.
* Malgranda Johano, La. Frederik van Eeden, trad. H. J. Bulthuis, Rudolf Mosse, Berlin, 1986, 144 p. 1 ekz.
* Malgranda monografio. 20 p.
* Mallumaĵoj. Abonyi Arpád. 48 p.
* Manifesto de la paco. Rudolf Zimmer. 60 p.
* Manlibro por Esperanto-Aktivuloj, Flandra Esperanto-Ligo, 1989, 24 p.
* Manlibro por novaj membroj. UEA, 1992. 24 p.
* Mapo de la Ĉina Popola Respubliko.
* Marĝene de la lernolibro. Bernard Golden. Hungara Esperanto-Asocio, Budapest, 1982. 58 p.
* Mastro de Kõrboja, La. A. H. Tammsaare. Tallinn, 1976. Trad. Benita Kärt. 155 p.
* Mateo Falcone kaj aliaj rakontoj P. Mérimée trad. J.Borel. 1926. 62 p. 2 ekz.
* Medalionoj. Zofia Nalkowska. 112 p.
* Mediuma poemaro. Pluraj aŭtoroj. 120 p. 2 ekz.
* Mein Schlüsselloch. Mia Ŝlosiltruo, Josef Schiffer, Eigenverlag Josef Schiffer, 2001, 48 p.
* Melo antaŭ tribunalo. Petar Kocic. 32 p.
* Memkritiko. Victor Sadler. Koko 1967. 64 p.
* Memore al doktoro Pol Denoël. 48 p. 2 ekz.
* Memorlibro pri Jules Verstraeten. Tuta vivo je la servo de la Esperanto-movado. 2007. 56 p. 3 ekz.
* Memorlibro pri la Zamenhof-jaro. UEA, 1960. 120 p. 10 eŭroj.
* Merlo sur Menhiro, Albert goodheir, Glasgova Esperanto-Societo, 1974, 58 p.
* Mes premières leçons d'Espéranto. André Ribot. 15 p.
* Methodisch leerboek voor de int. taal Esperanto. C.J. en J.C. Dirksen. IEI Den Haag (8a eldono). 96 p. 4 ekz.
* Methodisch leerboek voor de int. taal Esperanto. C.J. en J.C. Dirksen. H. Honig Utrecht 1933 (6a eldono). 93 p.
* Methodisch leerboek voor de int. taal Esperanto. C.J. en J.C. Dirksen. H. Honig Utrecht 1931 (5a eldono). 93 p.
* Meulenhoff Zakwoordenboekje Esperanto-Nederlands, C.L. De Veer, 4de druk, 1952, H. Meulenhoff, Amsterdam, 278 p. 3 ekz.
* Mia lernolibro. Josef Schiffer. 2002
* Mi amis junulinon. Walter Trobisch. 140 p. 2 ekz. (ankaŭ mendebla tra la Retbutiko)
* Migrante tra metioj. Valo. SAT 1982. 110 p. 2 ekz.
* Militista Vortareto Esperanta Franca Angla Germana Itala, U.E.A. 1955, 56 p., 2 ekz.
* Misio sen Alveno, John Francis, Stafeto La Laguna, Antverpeno, 1982, 160 p.
* Mistero de l' Sango, La. O. Forst De Battaglia. Reinhold Verlag 1933. 155 p.
* Monda komunikada jaro: sociaj kaj lingvaj aspektoj de la moderna komunikado. UEA 1984 (ede 19). 12 p. 2 ekz.
* Mondpercepto de la modernaj natursciencoj, La (volumo 1). Hermann Behrmann. GEj 1967. 170 p.
* Morto de artisto. Anna Löwenstein. 624 p. 3 ekz
* Muzikskatoloj, 200-jara historio (VHS-bendo).

N

* Naar één taal voor Europa? De toekomst van het Europese Babel. Mark Fettes. 27 p. 3 ekz.
* Naŭ Historioj pri l' Aŭtoritato, Multatuli, trad. J.L. Bruijn, Universala Esperantista Popol-Biblioteko, Hago, 1909, 18 p. (fotokopio)
* Nederlanda Bibliografio. Petro De Smedt, 1972, malmola kovrilo, 240 p.
* Nederlanda Bibliografio. Petro De Smedt, 1972, mola kovrilo, 240 p. 4 ekz.
* Nederlando. Jaap Romijn kaj Kees Scherer. 104 p.
* Nederlando koncize. Ministerio de Eksterlandaj Aferoj, 's-Gravenhage, 1975. 48 p.
* Nederlando, nacio en okcidenta Europo. 65 p.
* Nederlands Esperanto Nederlands. Drs. A.J. Middelkoop. 1971. 482 p. 2 ekz.
* Nederlands Esperanto Nederlands (Prisma woordenboek). A.J. Middelkoop. Het Spectrum Utrecht/Antwerpen 1986. 428 p. 1 ekz.
* Ne nur pri Komunismo. Matjaso Wnuk. 64 p.
* Ni kaj Ĝi. Eseoj III pri Religio kaj Arto, Gaston Waringhien, J. Régulo La Laguna, 1972, 344 p.
* Nia fundamento sub lupeo. G F Makkink. 128 p.
* Nia Hejmo. Francisco Candido Xavier FEB 1959. 240 p. 2 ekz.
* Nia IF-kantaro, 1a eldono 2001. Kun muziknotoj. 36 p.
* Nia IF-kantaro, 2a eldono 2002. Kun muziknotoj. 36 p.
* Nia lernolibro (Ons leerboek). Jac. Lem Jr. Fed. Arbeiders-esperantisten 1951 (7a eldono). 170 p. 2 ekz.
* Nia mondo (lernolibreto, 1a parto). Annie Rebers. FLE 1937. 48 p. 2 ekz.
* Ni devas vivi. Walraamoen kaj Gabrielli. Stafeto. 154 p.
* Nomenklaturo de Ĝeneralaj Ornamfloraj Vegetaĵoj: angla, esperanta, ĉina, scienca. 100 p.
* Nomoj kaj sortoj. J. Sigmond. Eld. EXIT, Cluj-Napoca, 2011. 110 p.
* Normandaj rakontoj, La. Guy de Maupassant. El la franca tradukis Roland Dupuis. 1953. 210 p. 1 ekz.
* Nouveau cours d'Espéranto. E. Ludwig kaj R. Triolle. Heroldo de Esperanto, Madrid, 1986. 194 p. 2 ekz.
* Nouveau cours rationnel d'Espéranto. SAT-amikaro 1973 (8a eldono). 182 p.
* Nouveau cours rationnel d'Espéranto. SAT-amikaro 1981 (9a eldono). 182 p.
* Nova Ezopo. Ŝtefo Urban. 1961. 127 p.
* Nova Realismo, La. Bruno Vogelmann. FEL 1989. 185 p. 3 ekz.
* Noveloj. Henryk Sienkiewicz. 64 p.
* Nuancoj. Poemoj, Kazimierz Szczurek & Lina Gabrielli, Eldono Gabrielli, Ascoli Piceno, 1980, 128 p.
* Nuda Feino, La. Leopold Vermeiren. FEL 1993. 112 p.
* Nuntempaj rakontoj, Stamatov. 1922. 80 p.

O

* Odoj kaj aliaj poemoj. Gerrit Berveling. 2009, 50 p.
* Oficiala situacio de la Esperanto-instruado, La. Germain Pirlot. EDE16 UEA 1982. 24 p.
* Oficiala situacio de la Esperanto-instruado en la mondo. Germain Pirlot. G. Pirlot 1983. 18 p.
* Oficiala situacio de la Esperanto-instruado en la mondo. Germain Pirlot. G. Pirlot 1985. 32 p.
* Okupacio, Erni Krusten, trad. Hillar Saha, Eldonejo “Eesti Raamat”, Tallinn, 1972, 92 p.
* Olimpikoj. Manlibro pri olimpikaj vortoj. Foreign Languages Press (Ĉinio), sen dato (2008?). 189 p.
* Oportuna Vortaro de Ordinara Esperanto. Vilho Setälä. riĉe inlustrita. Finnlando,1974. 96 p.
* Oraj reguloj por la vivo ĉiutaga. Omraam Mikhaël Aïvanhov. Eldonejo Prosveta 2002. 140 p.
* Orienta Renesanco. Prof. D-ro H. Fortmann. 56 p.
* Oriento kaj Okcidento al reciproka kompreno? Georges Fradier, trad. C.D.A. Capp, U.E.A./UNESKO, 1962, 50 p.

P

* Paĝoj el la Flandra Literaturo, trad. Maurice Seynaeve & Raym. Van Melckebeke, A.-J. Witterick, Bruĝo, 1904, 136 p.
* Palaco de Danĝero, Mabel Wagnalis, Ferdinand Hirt & Sohn, Leipzig, 1926, 206 p.
* Papageno (gramofondisko). Mozart. Esperantocentro Paderborn 1981. 6 ekz. Prezo: 1 €.
* Papalagoj, La. Paroladoj de la oceania tribestro Tuiavii de Tiavea, Erich Scheurmann, trad. F. Faulhaber, Sennacieca Asocio Tutmonda, Parizo, 80 p., 2 ekz. 1,50 €. (ankaŭ mendebla tra la Retbutiko)
* Parnasa Gvidlibro. Dua eldono reviziita kaj Kompletigita, K. Kalocsay k.a., Pola Esperanto-Asocio/Heroldo de Esperanto, 1968, 160 p.
* Paŝo senelirejen, La. Jean Codjo. FEL, 2007. 44 p.
* Paŝoj al plena posedo. Progresiga legolibro de E-o kun lingva ekzercoj. William Auld. Bruxelles, Praha, 1974. 240 p. 2 ekz.
* Paŝoj al plena posedo. Progresiga legolibro de esperanto kun lingvaj ekzercoj. Willian Auld. 6a eldono. Budapeŝto, 1989. 228 p.
* Paŝo post paŝo (1ste deel). J.W. Minke, F. Boom-de Vries. C.A.J. van Dishoeck 1933. 150 p.
* Patro de la Lepruloj, La. Frato Arni Decorte. Biografio de la elektita "Plej granda Belgo iam". 46 p. 2 ekz.
* Per Aktiveco Ĉielen, Arda pri Idealoj, Miyoshi Etsuo, Swany Korporacio, 2000, 66 p.
* Per kanto al Esperanto. Pola Esperanto-Asocio, 1980. Kun muziknotoj. 127 p.
* Perfido al la proleta diktaturo estas esenca elemento de la libro "Memkulturo". Maŭ Zedong.18 p.
* Perspektivoj. F. Lelotte. Fratoj de l' Karitato, Bierbeek. 57 p. 3 ekz.
* Petolulo de la Okcidenta Mondo, La. John M. Synge. Trad. Albert Goodheir. Esperanto-Asocio de Irlando, 42 p.
* Petrolo, La. Prof. Agostinho da Silva. 20 p. 3 ekz.
* Piramido de l' Tiranismo. Domela Nieuwenhuis. La Juna Penso 1977. 31 p.
* Plena ilustrita vortaro en Esperanto. SAT, 1970. 1299 p.
* Plena ilustrita vortaro de Esperanto - Suplemento. SAT, 1987. 45 p. 2 ekz.
* Plena vortaro de Esperanto (suplemento). G. Waringhien. SAT 1954. 62 p.
* Poemaro por paco. 42 internaciaj aŭtoroj. Eldono okaze de la 71-a Universala Kongreso de E-o. Pekino, 1986. 44 p.
* Poemetoj por infanoj. 1990. 20 p.
* Polaj Okcidentaj kaj Nordaj Teritorioj. Okc. Pres-Agentejo 1966. 170 P.
* Pollando, geografio, historio, kulturo. 1959. 150 p.
* Pollando, nombroj kaj faktoj. 95 p.
* Pordoj. Skeĉoj kaj ekzercoj. Stefan MacGill. 84 p.
* Por la Praktikantoj. Pluaj paŝoj al vivanta lingvo ... Babin, Poueymarie. Baugé, 1967. 3 ekz.
* Por pli bone kompreni pacon. Omraam Mikhaël Aïvanhov. Eldonejo Prosveta 1995. 20 p. 2 ekz .
* Por politiko de Esperanto. Andrea Chiti-Batelli. 1997. 23 p.
* Portugalaj leteroj, La. Guilleragues. UFE 1986. 24 p. 3 ekz.
* Post la kurso, G.P. De Bruin & F. Faulhaber. 2de druk. Fed. Arbeidersesperantisten. Mola kovrilo. 88 p. 9 ekz.
* Post la kurso, G.P. De Bruin & F. Faulhaber. 2de druk. Fed. Arbeidersesperantisten. Malmola kovrilo. 88 p. 3 ekz.
* Post la kurso, G.P. De Bruin & F. Faulhaber. 3de druk. Fed. Arbeidersesperantisten. 88 p. 3 ekz.
* Postkongresa Libro. Kvara eŭrop-Unia 2000 Esperanto-Kongreso, Oostende, 2000, 31 p., 2 ekz.
* Poŝatlaso de la mondo. 1971. 5 €. (ankaŭ mendebla tra la Retbutiko)
* Précis grammatical d'Espéranto. André Ribot. Ed. Françaises d'Espéranto. 3 ekz.
* Preĝo. Ho donu al mi vastan koron! Teo Jung. 16 p. 2 ekz.
* Pri la esperanta literaturo. R. Laval. 16 p.
* Pri la kometo 1939 IV P/Vaisala - Serĉefmerido por 1971-1972. Liisi Oterma. 7 p.
* Pri tipa esperantisto, Esperanto-lingvano kaj handikapoj. Aleksandro S. Melnikov. 14 p., 3 ekz.
* Princino de marso. Edgar Rice Burroughs. Trad. el la usona K.R.C. Sturmer. Anglujo, 1938. 183 P.
* Prologo. Jubilea Kolekto de Originalaj Poemoj 1918-1928, Sennacieca Asocio Tutmonda, Leipzig, 1929, 64 p.
* Promeso de monda paco, La. Mesaĝo de la Universala Domo de Justeco al la de la mondo. Bahaa monda centro, 1985. 21 p. 2 ekz.
* De propedeutische waarde van de internationale taal Esperanto, De. Helmar Frank. Antwerpen, 1987. 14 p. 2 ekz.
* De propedeutische waarde van de Internationale Taal Esperanto. VEB. 1984 16 p.
* Proverbaro Esperanta. Zamenhof. Librairie Hachette 1910. 82 p.
* Proverbaro Esperanta, dua eldono. Zamenhof, Esperantista Centra Librejo, 1925, 88 p.
* Proverbaro Esperanta. Zamenhof. Stafeto, 1961, 167 p. 2 ekz.
* Provinca gastejo. Bojidar Trudic. 1955. 28 p.
* Propono pri la ĝenerala linio de la Internacia Komunisma Movado. 109 p.
* Problème des langues dans le tourisme, Le. (DsE) 24 p.
* Provo de fido. Prediko de pastoro Alvar Blomgren. Evangelia serio. 18 p.
* Psychologische reacties op het Esperanto. Claude Piron. FEL 1989. 19 p.

R

* Rakontoj el la naciliberiga batalo de jugoslaviaj popoloj. (Trad.:) Antonije Sekelj. (1956) 35 p.
* Rakontoj pri Nederlando. Georges Duhamel. Eld. R. Dupuis 1938. 59 p.
* Rakonto komenciĝanta per terpomoj. Masaji luakura, 1989. 94 p.
* Rakontu samideano. 1966. 72 p.
* Rande de l' prudento. Miroslav Krleĵa. 1987. 240 p.
* Reaperantoj. Henrik Ibsen. Trad. Oscar Bünemann. Ellersiek & Borel, Berlin kaj Dresden. 1925, 111 p.
* Résolutions du 65e congrès universel d'espéranto (DsE) 28 p. 3 ekz.
* Retoriko, unua eldono. Ivo Lapenna. Imprimerie Moderne 1950. 216 p.
* Retoriko, dua eldono. Ivo Lapenna. 1958. 294 p.
* Retoriko, tria eldono. Ivo Lapenna. 1971. 294 p.
* Revuo de la Sepa, La. Teatraĵo. Jan. 47 p.
* Rigardo al neŭtrala Moresnet. Germain Pirlot. (esperanto-germana) 1990 30 p. 1 ekz.
* Rigardo al Norvegujo. Sen dato. 4 p.
* Rolo de la virgulino Maria en nia katolikismo, La. F. Lelotte. Trad. Frato Joris de Ruyver. 16 p. 2 ekz.
* Ruĝa hirundo, La. Rik de Roover. La Verda Stelo Antverpeno 1995. 64 p. 3 ekz.
* Ruĝdoma sonĝo, vol. 1. Cao Xueqin, trad. Xie Yuming. Ĉina Esperanto-Eldonejo, Beijing, 1995. 582 p.
* Ruim Zicht op internationaal scoutswerk, J.K. Hammer, Skolta Esperanto-Ligo, 32 p.
* Rusaj rakontoj. Mamin Sibirjak. Trad. N. Kabanov. Ellersiek & Borel, Berlin kaj Dresden, 1924. 47 p.

S

* Saltego trans jarmiloj. Jean Forge. 1924. 192 p. 1 ekz. kun mola kovrilo; 1 ekz. kun malmola kovrilo.
* Sankta Biblio, La. La malnova kaj nova testamentoj. 980 p.
* Sankta pastreto de Ars, La. Johano Vianney. 32 p. 2 ekz.
* Schidlof's Zakwoordenboekje. 2de druk. C.L. De Veer. H. Meulenhoff, 1931., 276 p. 1 ekz.
* Se aŭskultas la animo. Guido Gezelle. Trad. el la flandra: Hector Vermuyten. Antverpeno, 1939. 45 p. 2 ekz.
* Se aŭskultas la animo. Guido Gezelle. Trad. el la flandra: Hector Vermuyten. Antverpeno, 1999. 45 p. 2 ekz.
* Semereto (2de boekje). P.A. Schendeler. L. & M. Bek, 1928. 88 p.
* Senĝenaj Dialogoj, Alberto Fernández, Stafeto, La Laguna, 1971, 198 p.
* Senlingvulo, La. V. Korolenko. El la rusa M. Ŝidlovskaja. Dua eld. Amsterdam, 191 p.
* Septembre, surstrate en Tokio. Kato Naoiki. Pri la granda tertremo de 1923. 200 p.
* Sep vangograpoj. Karlo Aszlányi. Trad. Ladislao Spierer. Esperanto Publishing Co., Heronsgate, 1943. 148 p.
* Ses esplorcentroj pri interlingvoj - Kelkaj rekomendoj. Esperanto-dokumento 15E. UEA, 1981. 8 p.
* Sinjoro Tadeo. Adam Mickiewicz. Trad. Antoni Grabowski. Eldonejo Polonia. 1955. 334 p.
* Sinjoro Tadeo. Adam Mickiewicz. Trad. Antoni Grabowski. Pola Esperanto-Asocio, 1986. 334 p. 2 ekz. (ankaŭ mendebla tra la Retbutiko)
* Situation officielle de l'enseignement de l'Espéranto dans le monde. Germain Pirlot (EDF 11). UEA 1982. 24 p. 2 ekz.
* Sklavoj de dio. Gárdonyi. El la hungara, trad. J. Hamvai. Budapest 1972. 409 p.
* Skolta kaj tenduma terminaro. J. K. Hammer. 1974.
* Slovaka Antologio. 1980. 527 p. 2 ekz.
* Sociologia Esploro de Sintenoj al Esperanto, Ĉeĥa Esperanto-Asocio, Praha, 1981, 58 p.
* Soifo. Lajos Tárkony. Poemkolekto. Stafeto, La Laguna, 1964. 231 p.
* Somermeze. Paŭl Kuusberg. El la estona trad. A. Lekko. 389 p. 2 ekz.
* Sonĝe sub pomarbo. Julio Baghy. Stafeto, 1958. 230 p..
* Sonĝo de Makaro, La. V. Korolenko. Trad. M. Ŝidlovskaja. Kristnaska rakonto. Rudolf Mosse, Berlino, 1927. 48 p. 2 ekz.
* Sonĝo kaj maldormo sub la karpeneto. 1972. 80 p.
* Spite al ĉio Bosnio. Ĉefred. Senad Čolić. Elbih, Sarajevo, 1997. 132 p.
* Sporta lingvo en Esperanto, La (Projekto). Tibor Ujlaky-Nagy. Budapest, 1972. 303 p.
* Stranga heredaĵo. H.A. Luyken. Romano originale verkita. Leipzig 1922. 320 p.
* Struikelblokjes. H.C. Mees. Centrale Esperanto Boekhandel 1925. 60 p. 2 ekz.
* Strukturo kaj Evoluo de Astronomiaj Objektoj laŭ Plasmofizikaj Principoj Parto 1-a Suno, Manuel Halvelik, Eldono de la Aŭtoro – unua Provo 1978, 78 p. 2 ekz.
* Sub cirkotendo. Stan Bubeniá. Dediĉita al Jenny Heetkamp-Senstius. Litomyśl, 1969. 195 p.
* Sub influo de alkoholo. J. Herbert Sullivan. FEL, 1991. 92 p. 3 ekz.
* Sub la Nordlumo. Memoraĵoj, Aldona Brazdzionyte-Oskeliuniene, Esperanto-klubo "Revo", Panevezys, 1991, 48 p.
* Suba la signo de la Kolombo: paco regu. Omraam Mikhaël Aïvanhov. Eldonejo Prosveta, Fréjus (Francio), 1995. 140 p.
* Sub la Signo de socia Muzo. Antologio. W. Auld kaj S. Maul. FEL 1987.
* Sub la verda standardo. Esperanto-instruo al infanoj laŭ la rekta metodo. Elementa kurso de P. Korte. Laborilo 1. Dansk Esperanto-Forlag. 1972. 41 p.
* Sur la vojo al la lumo. Francisco Cândido Xavier. Emanuelo. 176 p. 2 ekz.
* Synnøve solbakken. Norvega rakonto. Bjørnstjerne Bjørnson. 96 p.

Ŝ

* Ŝanco por Feliĉo, Phil Bosmans, trad. Lydia Kerremans, Eldonejo Lannoo, 1988, Tielt, 96 p. 6 ekz.
* Ŝi. H. Rider Haggard. Trad. el la angla G. J. Degenkamp. Kun ŝtofo bindita. 276 p.
* Ŝirpecoj (anstataŭ monumento). Christian Declerck. 168 p. 2 ekz.
* Ŝolandro. Waldemar Bonsels, trad. Edmund Só. 1924. 45 p. 2 ekz.
* Ŝtelita lampo, La. Infanlibro. 1 EUR.
* Ŝuisto de Gwidel, La. Erwan ar Menga. Bretona rakonto. 92 p.

T

* Tago de senaeriĝo, La. Masaji Iŭakura. 1985. 86 p.
* Tajdo, La. N. Hohlov. 62 p.
* Tarokoj kaj Epokoj. Christian Declerck. FEL 2002. 654 p.
* Tekstoj de la konkurso Premio Miyoshi 2001. 80 p. 2 ekz.
* Tempomaŝino, La. La lando de la blinduloj. H. G. Wells. Trad. E. W. Amos. Du rakontoj. The Esperanto Publishing Co. Sen dato. 187 p.
* Tesi la Testudo Intensa Lernolibro, Eo-domo Bonn, dua eldono 1990 + vortaro (15DM), 177+ 72 p.
* Tesi la Testudo Intensa Lernolibro, Eo-domo Bonn, dua eldono sen vortaro post 1990 (18DM), 177 p.
* Timor. La plej granda ekstermejo en la mondo. Miguel Faria de Bastos. Associação Portuguesa de Esperanto, Lisbono, 1998. 67 p.
* Tio, kion mi kredas. Jean Rostand. trad. Pierre Berlot. 1962. 40 p.
* Tio, kion mi skribas ... Svijetlana Anik, Samanta Čajaċ, Petra Iliniċ. Poemaro dulingva. Kroata Esperantista Unuiĝo, 2002. 27 p.
* Tito. Darko Stuparic k.a. IKS 1980. 120 p. 2 ekz.
* Tout l'espéranto et le moyen de l'apprendre sans leçons en lisant une petite histoire, E. Ĉefeĉ, Librairie-Imprimerie Espérantiste, Paris, 26 p.
* Tragiek en triomf van Zamenhof. Edmond Privat. W.P. van Stockum & zoon 1947. 130 p.
* Tra Dezerto kaj Praarbaro, Henryk Sienkiewicz, trad. Mieczylaro Sygnarski, Eldonejo Interpres, Varsovio, 1978, 316 p.
* Tra la labirinto de la gramatiko. kvina eldono. F. Faulhaber. FLE, Amsterdamo, 1950. 333 p. 2 ekz. (ankaŭ mendebla tra la Retbutiko)
* Tra la tanzania lando per sia esperantistaro (VHS bendo, PAL). Nandir Filmoj. 1999. Prezo: 2 €.
* Traktato pri estigo de eŭropa konstitucio, partoj I kaj II. (esperanto-angla) 80 p.
* Tragedio de l' homo, Emeriko Madách, trad. K. Kalocsay. Hungara Esperanto Instituto, Budapest, 1924. Malmole bindita. 237 + 24 p.
* Tragedio de l' homo, Emeriko Madách, trad. K. Kalocsay. Hungara Esperanto Instituto, Budapest, 1924. Mole bindita. 237 + 24 p.
* Trankvile promeni en Antverpeno. 1982. 28 p.
* Tri rakontoj pri la Miljara Paco. John Francis. FEL 1996. 120 p.
* Tridek roluloj TEJO 1981. 72 p.
* Trigroŝa romano. Brecht. El la germana trad. D-ro Karl Schulze. 1977. 374 p. 2 ekz.
* Triumfu la Politiko de paco kaj paca kunekzistado, oni metu finon al la kolonia jugo. Todor Ĵivkov. 161 p.
* Trofeoj, La. Jose Maria de Heredia. 220 p.
* Troja milito ne okazos, La. Jean Giraudou. Teatraĵo. Trad. Georges Cau. UFE 1992. 68 p. 2 ekz.
* Turisma Esperanto-instru-libreto. Robert Delhaye. APE. Sen dato. 70 p.
* Turmentego de la Memmortigintoj, La. Almerindo Martins De Castro. FEB 1970 (4a eld.) 158 p. 3 ekz.
* Turo de Londono, La. Sooseki Nacume trad. Seiho Nishi 56 p.
* Tutmonda esperantista adresaro 1981. 200 p/
* Tutmonda sonoro, vol. 2. K. Kalocsay. Hungara Esperanto-Asocio, Budapest, 1981. 663 p.

U

* Undino. Olive Schreiner. Trad. Stephen A. Andrew. Anglujo, 1938. 283 p.
* Urd Hadda Murdita! Deck Dorval. FEL 1990. 196 p.

Ŭ

V

* Vagabondo kantas, La. Julio Baghy. Simplaj versoj. Dua eldono.
* Valeurs socio-politique pédagogique et culturelle de l' espéranto. E. Symoens. 43 p. 2 ekz.
* Vastas la mondo, multas laboro, Kim Woo-Choong. Eld. Shin Cheon Ti 1989. 219 p. 8 ekz.
* Ventolume. Debora Vaarandi. Versaĵoj. El la estona. Tallinn, 1986. 142 p.
* Verda ondo ĉe blua maro. Vidbendo (VHS, PAL) de 107 minutoj.
* Verda stelo, La. Informilo de la Groningena Esperanto-klubo. Septembro 2003. 16 p.
* Verkoj de FeZ. Plena verkaro de d-ro Felikso Zamenhof. Red. Edvardo Wiesenfeld. Literatura mondo, Budapeŝto, 1935. Malbona stato. 271 p.
* Verslag van het Colloquium. Verleden, heden en toekomst van de Esperanto-beweging in Vlaanderen, E. Symoens (red.), Europa-Klub, 1978, 40 p., 3 ekz.
* Vertaalde oefeningen van het Esperanto-leerboek. G. H. Benink. Hilarus boekhandel Almelo. 82 p.
* Vertaalde oefeningen van het methodisch leerboek voor de int. taal Esperanto. C.J. en J.C. Dirksen. H. Honig Utrecht 1931 (5a eldono). 28 p.
* Vikipedio. Praktika manlibro. 1a eldono. Yves Nevelsteen. 32 p. 3 ekz.
* Vipo kaj la turbo, La.. Andrej Capuder. El la slovena trad. Vinko Ošlak. 1995. 117 p.
* Virino ĉe la landlimo. Marjorie Boulton. 1959. 196 p.
* Vivo vokas. Stellan Engholm. Stockholm, 1946. 179 p. 2 ekz.
* Vocabulário de bolso Português-esperanto. 200 p.
* Voĉoj de poetoj el la spirita mondo. 144 p.
* Vojaĝo al Faremido. Kapilario. Frigyes Karinthy, trad. Lajos Tárkony. Hungara Esperanto-Asocio, Budapest, 1980. 182 p.
* Vojaĝo en Hirosima. Gvidlibro pri la urbo de monumentoj. 60 p.
* Vojaĝoj kaj aliaj poemoj. Edwin de Kock. FEL, Antverpeno, 1992. 147 p.
* Vojo, La. Ĝanfranko. Tekstoj de la sonkasedo. 74 p.
* Vojo al Nirvano aŭ la Dhammapado, La. T. T. Anuruddha. 94 p.
* Vojo de la vero kaj la saĝo, aŭ La Vero, malkaŝita en la Biblio, kiel io distingebla de la Kristana Teologio. Eld. A. H. Broughton. 31 p.
* Vóór het eksamen A. F. Faulhaber. FLE 1933. 30 p.
* Voorzetsels in het Nederlands en in Esperanto, De. G. J. Degenkamp. F.L.E., Amsterdamo. Sen dato. 112 p. 2 ekz.
* Vortoj de Maŭ Zedong (La ruĝa libreto). 340 p.

W

* Waarom Esperanto? H. W. Alings. FLE. 23 p.
* Waarom Esperanto? E. Cortvriendt. Vlaamsch Esperanto-Instituut. 23 p. 2 ekz.
* Wanted: A World Language. Mario Pei. Public Affairs Committee, New York, 1973. 21 p.
* Wat de A-Candidaat van de geschiedenis van Esperanto moet weten. W. F. Kruit. 16 p. 2 ekz.
* Wat ieder van Esperanto weten moet. G.P. de Bruin. Fed. van arbeiders-esperantisten. 24 p.
* Wir lernen Esperanto, Wilhelm und Hans Wingen, Saarlander Esperanto-Bund e.V., Saarbrücken, 1990, 76 + 36 p.
* Wereld-hulptaal Esperanto, De. H.J. Bulthuis. Van der Haar kaj Van Ketel 1912. 76 p.
* Wereldtaal, Een, De geschiedenis van het Esperanto. Marc van Oostendorp. Athenaeum-Polak&Van Gennep.2004. 166 p.
* Woordenboek Nederlandsch-Esperanto. Dreves Uitterdijk. 1909. 255 p. 2 ekz.
* Woordenlijst bij Esperanto programita. FEL 1981. 12 p.

X

Z

* Zakwoordenboekje Esperanto-Nederlandsch. A. Blok. W. Zwagers 2a eld. 98 p.
* Zamenhof Movado Doktrino, Ryszard Krasko/Jerzy Leyk/Walter Zelazny, Esplorkleriga Centro de Pola Esperanto-Asocio, Varsovio, 1983, 124 p.

Lasta adapto de tiu ĉi paĝo: 2020-06-09